Pradžia
 
 

Sutarties sąlygos

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei atsižvelgiant į Šalių įsipareigojimus, pareiškimus ir garantijas, nurodytus šioje Sutartyje, Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui atitinkamų duomenų apie sudarytus nekilnojamojo turto sandorius rinkmeną (toliau – „Duomenys“), o Pirkėjas įsipareigoja už Duomenis atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka bei juos naudoti šioje Sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.

1.2. Konkretūs Duomenys teikiami pagal individualų Duomenų gavėjo pasirinkimą, nurodytą elektroninio Duomenų teikimo užsakymo metu. Duomenų paieškos (užklausimo) kriterijai yra suformuluoti vadovaujantis visuotinai priimtais nekilnojamojo turto apibrėžimais.

1.3. Duomenų sudedamąsias dalis sudaro informacija,  kuriai taikomos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų atitinkamų galiojančių norminių teisės aktų nuostatos, todėl pagal teikiamus Duomenis nenurodoma ši informacija:

1.3.1. atitinkamų nekilnojamojo turto sandorių šalių vardai, pavardės, pavadinimai, asmens kodas, kodai;

1.3.2. atitinkamų nekilnojamojo turto sandorių objektų tikslūs adresai;

1.3.3. kita neskelbtino pobūdžio informacija.

2. Duomenų kaina, įsigijimo ir apmokėjimo tvarka

2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Duomenys įsigyjami elektroninės prekybos sistemoje adresu www.ntsandoriai.lt (toliau – „Sistema“); Tarpininkavimo paslaugų teikimo sutarties pagrindu Duomenų teikimą administruoja UAB „Alna Software“, įskaitant ir piniginių lėšų už Duomenis surinkimą.

2.2. Pasirašęs sutartį, Pirkėjas įsipareigoja pirmą kartą avansu pervesti ne mažesnę nei 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) sumą į sąskaitą, nurodytą 2.3.1. punkte. Visų kitų pavedimų sumos neribojamos.

2.2.1. Vienas pervestas euras su PVM Sistemoje prilyginamas vienam taškui ir naudojamas Duomenų įsigijimui.

2.2.2. Duomenų apie vieną sandorį kaina - 0,41 Eur be PVM ir 0,49 Eur su PVM (arba 0,49 taško).

2.3. Duomenų įsigijimui atliekami šie veiksmai:

2.3.1. Pirkėjas, remdamasis 2.2. punktu, perveda atitinkamą sumą į atstovo UAB „Alna Software“ atsiskaitomąją sąskaitą: LT03 7300 0101 5588 1524 (AB Swedbank).

Suma yra laikoma sumokėta nuo to momento, kai yra gauta nurodytoje sąskaitoje.

2.3.2.  Pirkėjas užsiregistruoja Sistemoje ir pateikia vartotojo paskyros duomenis el. paštu: info@ntsandoriai.lt.

2.3.3. Pardavėjas, gavęs apmokėjimą, nurodytam vartotojui suteikia atitinkamą skaičių taškų, kurie naudojami sandorių informacijai įsigyti.

2.3.4. Pardavėjas išrašo sąskaitą- faktūrą (toliau – „Sąskaita“) už praėjusį mėnesį iki naujo mėnesio 5 d. pagal gautų pavedimų sumas.

2.4. Pirkėjas supranta, kad NTsandoriai paskyroje turimi taškai yra nekonvertuojami į grynuosius pinigus, nepervedami į banko sąskaitas ir niekaip kitaip negrąžinami ar kompensuojami. Jie galioja tik šioje Sistemoje ir gali būti naudojami tik šioje svetainėje parduodamoms paslaugoms ir informacijai įsigyti.

2.5. Registruodamasis Sistemoje, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.

2.6. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.

2.7. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Pardavėjui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis, kiek reikalinga Sutarties vykdymui.

2.8. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti.

2.9. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigyti Duomenys negali būti grąžinti Pardavėjui ir už juos sumokėti pinigai nėra grąžinami.

 

3. Duomenų pateikimas

3.1. Įsigyti Duomenys pateikiami, pirkėjui prisiregistravus prie Sistemos. Duomenys pateikiami .exel formatu.

4. Duomenų naudojimas

4.1. Pirkėjas įsipareigoja įsigytus Duomenis naudoti tik savo profesiniams tikslams, tačiau jų neplatinti, neperduoti ir (ar) neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su jo profesine veikla. Pardavėjas pažymi, kad sutinka, jog Duomenis Pirkėjas gali naudoti savo atliekamų turto vertinimo ataskaitų rengimui (įskaitant ir Duomenų arba Duomenų fragmentų pateikimą turto vertinimo ataskaitose). Duomenų arba Duomenų fragmentų pateikimas Pirkėjo atliekamose turto vertinimo ataskaitose nėra laikomas šio Sutarties punkto pažeidimu.

4.2. Pirkėjas gali naudoti įsigytus Duomenis savo asmeniniams tikslams, jų neplatinti, neperduoti ir (ar) neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims.

5. Šalių pareiškimai, garantijos ir įsipareigojimai

5.1. Parduodami Duomenys yra suformuoti vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro teikiamais duomenimis, suteiktais Pardavėjui pagal atitinkamas sutartis. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad Pardavėjas pats nekaupia, neapdoroja ir nesistemina nekilnojamojo turto sandorių, o yra tik gautos informacijos pagrindu susistemintų Duomenų pardavėjas. Kadangi Pardavėjas pats nesudaro Duomenų, juos tik platina, todėl nėra atsakingas nei už Duomenų teisingumą, nei už jų pritaikomumą Pirkėjo poreikiams.

5.2. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina, kad yra susipažinęs su Duomenų įsigijimo tvarka ir įsipareigoja apmokėti už užsakytus Duomenis.

6. Atsakomybė

6.1. Pardavėjas:

6.1.1. nėra atsakingas už Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro suteiktos informacijos bei Duomenų teisingumą;

6.1.2. nėra atsakingas (negrąžina Pirkėjo sumokėtų pinigų bei neatlygina jokių nuostolių), jei Pirkėjo netenkina Duomenų kokybė, pobūdis ar kiti kriterijai;

6.1.3. nėra atsakingas (negrąžina Pirkėjo sumokėtų pinigų bei neatlygina jokių nuostolių), jei Pirkėjas negali praktiškai pritaikyti Duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant, sudaryti planuojamą nekilnojamojo turto sandorį);

6.1.4. nėra atsakingas už parduotų Duomenų netikslumą ir/ar Duomenų nepateikimą per nustatytą terminą, jei Duomenys negali būti pateikti arba yra iškraipomi dėl Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės netinkamo funkcionavimo, internetinio ryšio sutrikimų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Tokiu atveju, Pirkėjui pageidaujant, Duomenys gali būti patikslinti pagal Pirkėjo suformuotą užklausą, kai pašalinamos aukščiau nurodytos sutrikimų priežastys;

6.1.5. nėra atsakingas, jei Pirkėjas negali tinkamai naudotis Duomenimis dėl netinkamos Pirkėjo programinės įrangos.

6.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.

6.3. Už šios Sutarties 4.1, 4.2 punktuose numatytus pažeidimus Pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui 2900,00 Eur baudą ir atlyginti visus kitus Pardavėjo nuostolius, susijusius su 4.1 ir 4.2 punktų pažeidimais, kurių nepadengia nurodyta bauda Lietuvos įstatymų numatyta tvarka.

6.4. Šalys susitaria, kad jei Pardavėjas pripažįstamas kaltu dėl padaryto šios Sutarties pažeidimo, pastarasis įsipareigoja atlyginti tik Pirkėjo tiesioginius nuostolius, kurie negali būti didesni kaip Pirkėjo užsakytų Duomenų, dėl kurių kildinami nuostoliai, kaina.

7. Sutarties galiojimas ir pasibaigimas

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo  momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

7.2. Jeigu šios Sutarties dalis ar nuostata būtų pripažinta negaliojančia, likusios šios Sutarties dalys ir nuostatos visais atžvilgiais išliks galiojančios.

7.3. Kiekviena Šalis turi teisę nedelsiant nutraukti šią Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties nevykdo ar vykdo ją netinkamai ir tai yra esminis šios Sutarties pažeidimas bei per 3 darbo dienas nuo rašytinio pranešimo neištaiso jame nurodyto šios Sutarties pažeidimo.

7.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties nuostatas. Pirkėjui nesutikus su sutarties pakeitimais, sutartis nutraukiama per 3 d. d. nuo sutarties nuostatų pakeitimo gavimo dienos.

7.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, pranešant Pardavėjui apie sutarties nutraukimą prieš 3 d. d. , pilnai atsiskaičius iki sutarties nutraukimo už gautas paslaugas.

8. Konfidencialumas

8.1. Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį paslaugų teikimą) Pirkėjo Registracijos anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi, kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.2. Šalys susitaria, kad bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, ar kylantis iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas derybomis.

9.3. Neišsprendus ginčo derybomis, jis bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo registruotos buveinės adresą.

9.4. Visi pranešimai, prašymai ir kitas susirašinėjimas laikomas tinkamai įteiktu nurodytais adresais faktinę rašto gavimo arba įteikimo dieną, remiantis gavimą ar pristatymą patvirtinančio rašto data arba kitu gavimą patvirtinančiu įrodymu.

 
 
*close_me*
*close_me*